Historia

I Växjö kommuns översiktsplan från tidigt 1990-tal fanns ett område vid Södra Bergundasjön avsatt för koloniträdgårdsändamål. Området detaljplanerades 1992 och 1995 började arbetet med att skapa ett koloniområde. Genom en annons i tidningen kallades intresserade hösten 1995 till ett möte på vilket utsågs en interimstyrelse. Denna arbetade sedan tillsammans med Växjö kommun fram förslag till hur området skulle utformas. Det var många frågor som måste lösas, markberedning, vägar, bevattningsanläggning, toaletter, lott- och stugstorlek, häckar, kompostanläggning. Man hade hjälp i planeringsarbetet från Koloniträdgårdsförbundet och fick också råd av koloniföreningen i Värnamo. I mars 1996 höll föreningen sitt första årsmöte, lotterna fördelades och den 28 juni 1996 fick kolonisterna tillgång till dessa och kunde börja bygga och odla. Söndagen den 29 september 1996 invigdes Lilla Vallens koloniområde officiellt av dåvarande kommunalrådet Carl-Olof Bengtsson som planterade ett träd som gåva från kommunen. Från början hade föreningen torrtoaletter med latrintunnor men 2002 beslutade föreningen om ombyggnad av servicehuset och byte till vattentoaletter. Detta blev klart våren 2003. Några större förändringar har sedan inte skett i själva området, däremot i omgivningarna. Ett nytt bostadsområde byggdes på andra sidan vägen ner till sjön år 2011, där låg tidigare en handelsträdgård. Några år tidigare byggdes bostadsområdet Biskopshagen på andra sidan Söderleden och en kanal skapades mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön, den utgör nu en gräns mellan koloniområdet och Bokhultet. 2020 byggdes en ny förrådsbyggnad i kommunens regi och med Atrium som byggentreprenör till en kostnad av 65 000 kronor. Byggnaden ägs nu av föreningen och avbetalas på 15 år med en förhöjd arrendekostnad för kolonisterna.